Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Contributie/Lidmaatschap:

 1. Minderjarige personen kunnen uitsluitend door de ouder(s) worden ingeschreven.
 2. Nieuwe leden betalen voor aanvang van de les de contributie voor die maand, een al lopende maand wordt naar rato berekend.
 3. Contributie dient in het geval van overschrijving voor de eerste les van de maand te zijn ontvangen. Indien wij geen betaling van u hebben ontvangen dan kan er ook geen deelname aan de training plaatsvinden.
 4. Bij maandelijkse betaling loopt het lidmaatschap automatisch door en bedraagt het opzegtermijn één maand.
 5. Bij een abonnement van 3 maanden geld de duur van het abonnement.
 6. Bij een abonnement van 6 maanden geld de duur van het abonnement.
 7. De contributie wordt per 3 of 6 maanden(bij automatische incasso) rond de 29ste voorafgaand van de verschuldigde maanden geïncasseerd.
 8. Het lid verklaart er zorg voor te dragen de contributie tijdig te betalen of dat het bedrag geïncasseerd kan worden
 9. Het lidmaatschap loopt automatisch door, totdat u persoonlijk bij ons een schriftelijke bevestiging ondertekend waarin u aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.
 10. Opzegging kan pas, wanneer eventuele achterstallige lesgelden zijn betaald.
 11. Bij het niet (tijdig) ontvangen van de verschuldigde bedragen door bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc., wordt u verzocht de betaling binnen 5 werkdagen alsnog te voldoen. Indien u alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan zal deze vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.
 12. Eventuele verhoging van de contributie wordt tijdig aangegeven voordat deze wordt aangepast.

 

Trainingen:

 1. Contributie dient voor aanvang van de les te zijn voldaan, anders geen deelname
 2. Het lid verklaart een persoonlijke zorgverzekering te hebben.
 3. Als er een medische reden waarmee de trainers rekening moeten houden, moet u dit aangeven voordat u komt trainen bij ons.
 4. Alle audio- en/of visuele opnames die tijdens trainingen van Boxing Dias worden gemaakt, zijn eigendom van Boxing Dias. Door aanmelding geeft men Boxing Dias het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.
 5. In de vakanties is er een aangepast rooster en op officiële feestdagen komen naast evt. nog nader te bepalen afwezigheidsdagen de lessen ook te vervallen. De contributie in deze periode(s) lopen echter gewoon door.
 6. Indien de trainingen door onvoorziene omstandigheden worden afgelast dan staan deze uiterlijk een uur voor aanvang vermeld op ons facebook en/of op de website van Boxing Dias.